STATIC BALANCING VALVES


                                                 DOWNLOAD CATALOGUES

                                                                                                                                          VAN CÂN BẰNG NỐI REN , DN15 ~ DN50 MM
                                                                                                                                                       Balancing valve - Thread end - 4017M.pdf

                                                                                                                                          VAN CÂN BẰNG NỐI MẶT BÍCH , DN 50 ~ DN300 MM
                                                                                                                                                      Balancing valve - Flanged end - 4218 GF.pdf
   
                                                                                                                                          VAN CÂN BẰNG NỐI MẶT BÍCH , DN350 ~ DN400 MM
                                                                                                                                                       Balancing Valve Brochure.pdf